EveryAd הינו אתר בבעלות AVI-WEB. האתר נועד לשמש את לקוחות החברה.

העמודים באתר נוצרו ונועדו לשימוש ע"י לקוחות החברה ונבנו בהנחייתם. AVI-WEB אינה אחראית לשום נזק או תלונה הנובעים מהתוכן, השירותים, או כל דבר אחר באתרים אשר נבנו עבור לקוחותיה. לכל בעיה או שאלה יש לפנות ישירות לבעלי העסקים המוצגים בדפים העסקיים.

כללי

בעת שימוש באתר יכול להיות שנאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט )IP ) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אבי-ווב ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת ליצור עמך קשר.

מסירת מידע לצד שלישי

אבי-ווב לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

Cookies

אבי-ווב משתמש ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אבי-ווב מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אבי-ווב לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, שינויים אלו יפורסמו בעמוד זה באתר.

דילוג לתוכן